Moederschap ervaren vanuit rust, vertrouwen en verbinding

"Dagelijks rustgevende momenten, weten wat je kind(eren) nodig hebben en een positieve relatie met jezelf.

"Mijn missie is dat elke moeder zich ontspannen voelt in het moederschap en doet waar ze werkelijk gelukkig van wordt."

Met mijn achtergrond als pedagogisch specialist en babycoach begeleid ik moeders naar meer rust en verbinding. Tijdens wandelcoaching is er alle tijd voor jouw verhaal, luister ik als een vriendin en help ik jou naar ontspanning in het moederschap. Laten we samen werken aan een moederschap vol vertrouwen en balans.

Renske van der Voort

Coach & moeder van drie

"Met Renske's wandelcoaching ontdek je rust en hernieuwd vertrouwen in je moederschap."

Dit kan je verwachten...

Kennismaking

Tijdens een telefonische kennismaking bespreken we jouw behoeften voor Ontspannen Moederschap. Voelt het goed? Dan plannen we een afspraak in.

Flexibele afspraak

Afspraken zijn flexibel in te plannen, ook ‘s avonds en in het weekend. De coachsessies duren ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Wandelen in de natuur

In mijn coaching kies ik bewust voor wandelingen in de natuur. De ritmische stappen brengen innerlijke rust en inspiratie, essentieel voor jouw reis naar Ontspannen Moederschap.

Praktische tips

Na de wandeling ga je naar huis met praktische tips die specifiek zijn afgestemd op jouw gezinssituatie.

Terugblik

Binnen een week na de wandeling hebben we contact om terug te kijken op de ervaringen tijdens de wandeling.

Ondersteuning thuis

Indien gewenst bied ik opvoedingsondersteuning en kom ik bij je thuis om samen te kijken naar jouw behoeften en uitdagingen.

Laten we samen op pad gaan...

Samen buiten wandelen

Ervaar een krachtige boost met een coachingssessie, buiten in de natuur. Er worden flexibele coachingstijden gehanteerd waardoor jouw afspraak altijd perfect in jouw schema past.

€ 85,-

Per sessie

Dit zeggen andere moeders over Ontspannen Moederschap...

"Ik ben positief verrast door het idee van wandelen en praten"

Ik voel me rustiger. Ook als het even niet goed gaat met mij of in mijn omgeving.

De afspraken hebben me aan het denken gezet, maar het heeft nooit gevoeld alsof ik in behandeling was.

Het voelde vrijblijvend en flexibel, die luchtigheid had ik nodig.

Moeder B.

1 kind

"De voor- en nazorg zijn ook fijn geregeld."

De wandeling met Renske heb ik als zeer fijn en inspirerend ervaren. Een moment van zelfreflectie.

Renske schuwt niet om je op een oordeelloze manier inzicht te geven in je eigen valkuilen.

Ze heeft mij een luisterend oor geboden en overzag de situatie goed bij het beeld wat ik schetste.

Moeder L.

3 kinderen

"Ik zou deze coaching voor elke moeder aanraden."

De coaching van Renske gaf mij rust om de situatie te accepteren. Hierdoor schiet ik niet meer of minder in de stress.

Daarnaast ben ik bewuster stil gaan staan bij de dingen die goed gaan, waardoor ik ook een positiever gevoel krijg.

Ik heb de coaching ervaren als coaching voor mijzelf; alles van mij afpraten, gevoelens te uiten en weer vooruit te kijken.

Moeder J.

2 kinderen

"Renske's wandelcoaching ondersteunt moeders in het versterken van zelfvertrouwen en het verbinden met hun intuïtie. Door actief te luisteren, inzichten te bieden en eerlijk advies te geven."

Neem contact op

+31 642 99 94 78
Boterberg 24, 3825 RD Amersfoort
info@ontspannenmoederschap.nl

Algemene Voorwaarden voor cliënten van Ontspannen Moederschap.

 1. Algemeen
  1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als ouder(s), en kan iedere natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
   2. Opdrachtnemer: “Ontspannen Moederschap”, gevestigd te Amersfoort. “Ontspannen Moederschap” levert persoonlijke diensten aan ouders en kinderen, bedrijven en instellingen.
   3. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
   4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
   5. Offerte of voorstel: een formele aanbieding van werkzaamheden van “Ontspannen Moederschap” aan de opdrachtgever.
 2. Toepasbaarheid
  1. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 3. Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte voorstel met opdrachtgever is overeengekomen en aantoonbaar door opdrachtnemer is goedgekeurd.
 4. Overeenkomsten of voorstellen
  1. Alle voorstellen of overeenkomsten zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een voorstel/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 5. Verplichting van de opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een voorstel en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikking stellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Geheimhouding
  1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
  2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de kindercoach en de betreffende (ouders van) cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen kindercoach en cliënt.
  3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
  4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.
 7. Honorarium, kosten, tarieven
  1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
  2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
  4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
  5. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
 8. Betaling
  1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
  2. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid I genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan een incassobureau worden ingeschakeld.
  3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
  4. Betalingen dienen volgens afspraak te worden voldaan.
 9. Leveringstermijn
  1. Termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 10. Opzegging en annulering
  1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
  2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
  3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
  4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
   1. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
   2. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
   3. bij liquidatie van zijn bedrijf.
  5. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach kan worden verwacht.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 12. Overmacht
  1. In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
  2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 13. Vervaltermijn
  1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
  3. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij Renske van der Voort is aangesloten, dan is Renske van der Voort gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

K.v.K. nr. 66909317, BTW nr. 170844407B01

Privacyverklaring Ontspannen Moederschap
30-05-2024

Waarom heeft Ontspannen Moederschap deze privacyverklaring?
Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk omdat het een Europees grondrecht en universeel mensenrecht betreft. Uiteraard willen wij daarom alle verplichtingen uit de Europese en nationale privacywetgeving naleven. Deze privacyverklaring vloeit daaruit voort. In deze privacyverklaring leggen wij daarom zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarbij uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Welke persoonsgegevens heeft Ontspannen Moederschap van mij?
Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd wordt of kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres. 

Waarom heeft Ontspannen Moederschap mijn persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

1. Gebruik van onze diensten/leveren van producten
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden (vallen binnen het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst):
– Toezending van offertes;
– Beantwoording van vragen over onze diensten en producten;
– Het levering van de navolgende diensten:
> Informatieavonden
> Workshops
> Individuele trajecten
– Facturering.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht uit de Belastingwet.

2. Gebruik voor o.a. direct marketing over onze diensten/producten
Het is mogelijk dat wij u gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinde. Bijvoorbeeld om het contact te bevorderen, e-mail marketing, etc.

3. Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Zorgt Ontspannen Moederschap dat mijn gegevens beschermd zijn?
Ontspannen Moederschap heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Ontspannen Moederschap zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot eigenaresse;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden? 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Ontspannen Moederschap terecht  kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?
U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen
Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.

Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?
Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt, dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan ik een klacht indienen?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik Ontspannen Moederschap bereiken: onze contactgegevens?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Ontspannen Moederschap
Boterberg 24
3825 RD Amersfoort
info@ontspannenmoederschap.nl
+31 642 99 94 78